สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เผยผลสำรวจของประชาชน หน้าฝนปีนี้ประชาชนกังวลอะไร

สยามเทคโนโพล เผยผลสำรวจ หน้าฝนปีนี้ประชาชนกังวลอะไร พบว่า ประชาชนกังวลเรื่องน้ำท่วมมากที่สุด ร้อยละ 33.35 รองลงมา กังวลเรื่องโรคติดต่อ ร้อยละ 21.26 โดยกังวลโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ร้อยละ 31.24 รองลงมา กังวลโรคมือ ปาก เท้า เปื่อย ร้อยละ 23.42 และอยากให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนด้วยการขุดลอก คู คลอง ท่อระบายน้ำ มากที่สุด ร้อยละ 33.23 รองลงมา เตรียมความพร้อมเครื่องมือและแผนการระบายน้ำแบบเร่งด่วน ร้อยละ 22.51 และการกักเก็บน้ำเพื่อใช้หน้าแล้ง ร้อยละ 16.84

ดร.ธนเสฎฐ์ อัคคัญญ์ภูดิส
อาจารย์ประจำสำนักวิจัยสยามเทคโนโพล
โทรศัพท์ มือถือ 089-474-9514

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทรสาร02-878-5002
E-mail:[email protected]