วันพุธที่11 ม.ค.2566 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ผบช.รร.นรต.)ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5G – AI เพื่อกิจการงานตำรวจ ระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
-ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
-ศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บังคับการ, คณบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

ณ ห้องสามพราน รร.นรต.