วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 14.00 น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7

ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามขับเคลื่อนตามนโยบายของ ผบ.ตร. ที่ สภ.สระแก้ว ภ.จว.สุพรรณบุรี ทั้งนี้ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพล ที่ทำการมีความสะอาดเรียบร้อย มีจุดคัดกรองโรค มีหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ไว้บริการ มีที่จอดรถสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการไว้เพียงพอ

โดยในการนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจสภ.สระแก้ว ได้แก่

 • น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค
 • ข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 20 ถุง
 • หน้ากากอนามัย จำนวน500 อัน
 • เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ลัง
 • เครื่องดื่มคาราบาวแดง จำนวน 4 ลัง
 • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2 ลัง
 • น้ำตาล จำนวน 10 กก.
 • ผลไม้กระป๋อง จำนวน 1 ลัง
 • นมจืด จำนวน 2 ลัง
 • น้ำมะพร้าว จำนวน 1 ลัง
 • เชนไดร้ท์ จำนวน 1 ลัง
 • รองเท้าผู้ชาย จำนวน 30 คู่
 • รองเท้าผู้หญิง จำนวน 20 คู่
 • รองเท้าเด็ก จำนวน 20 คู่
 • พัดลม 14 นิ้ว จำนวน 3 ตัว

จากนั้นเป็นประธานในการประชุม “มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.สระแก้ว”

โดยมี
พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช
ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.อ.สมพร พุกหอม
รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ ศรีวิลัย
ผกก.สภ.สระแก้ว
คณะ กต.ตร.สภ.สระแก้ว
และข้าราชการตำรวจ สภ.สระแก้ว รอรับการตรวจและเข้าร่วมการประชุม

ได้กำชับให้ปฏิบัติดังนี้

 1. นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. “เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
 2. ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ
 3. การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443”
  3.1 “4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง
  3.2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ
  3.3 “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ
  3.4 “3 S” Smart Smile Strong
 4. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ
 5. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำความผิดใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด
 6. กำชับให้มีการฝึกทบทวนทางยุทธวิธีทั้งฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายสืบสวนเป็นประจำสม่ำเสมอ ให้เกิดความคุ้นชินเมื่อต้องปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียแก่เพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจ
 7. กรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากการแข่งรถในทาง สถานบันเทิงเปิดเพลงเสียงดัง หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ใจที่จะแก้ปัญหาการร้องเรียนดังกล่าว อย่าปล่อยปละละเลย จนเกิดการร้องเรียนซ้ำซาก และอย่าให้มีการนำเสนอข่าวว่า “ตำรวจไม่เป็นที่พึ่งของประชาชน”
 8. ปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ เป็นภารกิจเร่งด่วนของผบ.ตร. ให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อ หากพบการกระทำความผิดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุด
 9. ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนของ ผบ.ตร. มุ่งเน้นใช้วิธีการบำบัดยาเสพติดต่อผู้เสพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมตามนโยบายรัฐบาล โดยปฏิบัติการเชิงรุกซักถามถึงแหล่งที่มาและเครือข่าย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการติดตามจับกุมและขยายผลต่อไป
 10. เน้นย้ำให้มีการตรวจคลังอาวุธตามวงรอบ และให้มีการสุ่มตรวจอยู่เป็นประจำ ให้มีการมอบหมายผู้มีอำนาจในการเปิดคลังอาวุธอย่างน้อย 2 คน
 11. ให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดทุกนาย
 12. เร่งรัดการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืน ยาเสพติด บุคคลตามหมายจับ ฯลฯ ตามที่ ตร. ได้สั่งการ

ณ สภ.สระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี