นครปฐม จัดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์และมีจิตสำนึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยให้การต้อนรับ นางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นักเรียน เข้าร่วมงานฯ
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านศาสนา การนำพลังศาสนามาเป็นพลังขับเคลื่อน โดยผ่านกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์และมีจิตสำนึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน ความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานที่แตกต่างกัน นำสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจอันดี และความสมานฉันท์แก่คนในชาติอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามหลักคำสอนที่ตนนับถือและวิถีวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้ประเทศไทยมีความสงบร่มเย็น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม จำนวน 330 คน
โครงการดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผู้นำของแต่ละศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ พระปลัดประภาส ปุญญธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม บรรยายเรื่อง “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธ” ศาสนาอิสลาม นายอะมัด อายุเคน อิหม่ามประจำมัสยิดปากีสตาน บรรยายเรื่อง “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม” และศาสนาคริสต์ ศาสนจารย์สุรกิจ กมลรัตน์ ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์”
โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกองค์กรศาสนา ในประเทศไทยต้องร่วมกันดำเนินการนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดีมีคุณธรรม โดยมีสถาบันครอบครัว ศาสนสถาน และสถาบันการศึกษา เป็นพลังในการขับเคลื่อน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นปรัชญาแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้น คนไทยทุกคน จึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว