วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวัฒนธรรมพาเพลินเดินตลาดน้ำวัดลำพญา เพื่อฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบจากน้ำท่วม ตลอดจนเพิ่มรายได้เข้าสู่ชุมชน

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่ตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวัฒนธรรมพาเพลินเดินตลาดน้ำวัดลำพญา เพื่อฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบจากน้ำท่วม ตลอดจนเพิ่มรายได้เข้าสู่ชุมชน โดยมี พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ เจ้าอาวาสวัดลำพญา นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธี
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสืบสาน รักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม มุ่งเน้นการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี
ตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นตลาดชุมชนที่อยู่บริเวณแม่น้ำท่าจีน เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นแหล่งรวบรวมมรดกภูมิปัญญาของคนในชุมชน มีกิจกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรม ที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างการเรียนรู้สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับประเทศ มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 5,000 คน/สัปดาห์ มีรายได้หมุนเวียนในชุมชน 1,500,000 – 2,000,000 บาท/เดือน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเกิดอุทกภัย ส่งผลให้ตลาดน้ำวัดลำพญาได้รับผลกระทบ ดังนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจึงกำหนดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม กิจกรรมวัฒนธรรมพาเพลินเดินตลาดน้ำวัดลำพญา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรมจากนักเรียนจากโรงเรียนสถาพรวิทยา การแสดงโปงลางจากคณะศรีอุบลโปงลาง การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เช่น การทำขนมดอกจอก หมี่กรอบโบราณ ตระกร้าสานจากเส้นพลาสติก การทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า ตุ๊กตาหัวจุกการบูร และงานประดิษฐ์สายคล้องแมส เป็นต้น และบริเวณพื้นที่โดยรอบนักท่องเที่ยวสามารถไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกชม ช้อป ชิม สินค้าผลผลิตทางการเกษตร อาหารคาว-หวาน ที่หลากหลายบนแพที่ทอดเรียงรายในแม่น้ำ นอกจากนี้ยังได้สัมผัสบรรยากาศริมน้ำหน้าวัดและล่องเรือไหว้พระชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว