ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเวทีเครือข่ายเลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ภาคตะวันตก ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และสานงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 27 เมษายน 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดเวทีเครือข่ายเลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ภาคตะวันตก ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร หรือ อกม. เขต 2 จาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ผลงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ให้มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน มีระบบการทำงานตามบทบาทหน้าที่ อีกทั้งสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดกิจกรรมด้านการเกษตรที่จะดำเนินการ และเกิดเครือข่ายการบริการแก่เกษตรกรในชุมชนได้ต่อไป

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนงาน อกม. ถือเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมา อกม. ได้ปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ได้ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลโครงการเยียวยาเกษตรกร อีกทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง และรวดเร็ว

สำหรับการจัดเวทีเครือข่ายเลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรในครั้งนี้ มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ อกม. ทั้ง 8 จังหวัด การแสดงนิทรรศการผลงานของเครือข่าย อกม. ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ อกม. ต่อการพัฒนาการเกษตร ในภาคตะวันตก” อีกทั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ อกม. การบรรยายในหัวข้อ อาสาสมัครเกษตรผู้ปิดทองหลังพระ, เครือข่ายข่าวประชาชน และการใช้ Line Ads ในติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มและองค์กร