จ.นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดนครปฐม ระหว่าง 18 ส่วนราชการ 4 องค์กร

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดนครปฐม ระหว่าง 18 ส่วนราชการ 4 องค์กร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ การเข้าถึงบริการภาครัฐ กระบวนการยุติธรรม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวยากจนที่มีคนเปราะบางจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่ากลุ่มอื่น จึงจำเป็นต้องอาศัยการแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อการมองปัญหาให้รอบด้านในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ตลอดจนต้องอาศัยการให้ความสำคัญกับการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเกิดความยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ให้ครอบครัวมีความมั่นคง มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
…………………………………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว