ผู้อำนวยการเขตพระนคร คุณโกศล สิงหนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระนคร ครั้งที่ 2/2567 ในวาระคัดเลือกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระนคร

โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานสภาฯเขตพระนคร-กต.ตร.กทม.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง และประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม เป็นประธานคณะขับเคลื่อนฯ, เลือก ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานที่ปรึกษาผบช.ภ.1 เป็นรองประธานคณะขับเคลื่อนฯ คนที่1, เลือก คุณประพันธุ์ เสาวภา เป็นรองประธานคณะขับเคลื่อนฯ คนที่2, เลือก คุณศิวพล เที่ยงธรรม เป็นเลขานุการฯ และเลือก คุณปานทิพย์ ลิกขะไชย เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ

พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเขตพระนคร, คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระนคร และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพระนคร วันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 67