ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี นำโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี มุ่งนำความรู้สู่สังคม


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดงานพิธีโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี นำโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมสยาม ไทรแองเกิ้ล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนาความเป็นผู้นำสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างมีพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสานเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถสร้างผลผลิต กิจกรรม และโครงการเพื่อพัฒนากลไกทางสังคม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลก