เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ หลักสูตร The Media (New Normal) รุ่นที่ 3
ข้าราชการ นักธุรกิจ ดารา เซเลป ร่วมงานคับคั่ง

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตร The Media (New Normal) ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดงานอบรมอีกครั้ง เป็นรุ่นที่ 3 สานต่อความสำเร็จจากรุ่นที่ 1 และ 2 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นำโดย ดร.ธีรพล มั่นพิริยะกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร , ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร และ รองผู้อำนวยการหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย , ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ และคุณ ธนนนท ตุลาวสันต์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้

หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 3 หลักสูตรที่ตอบโจทย์เรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัล ประยุกต์ใช้ได้ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์  สามารถสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเอง เศรษฐกิจและสังคม ช่วยให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้า กับประเทศชาติต่อไป