ชลบุรี-หญิงเหล็ก ‘ทนายซาร่า’ พร้อมทีมงานหมายเลข 3 ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภาทนายความพัทยา เสนอนโยบาย 6 ข้อ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องทนายความ

วันที่ 9 พ.ย.65 ณ ที่ทำการทนายซาร่า สุภาภรณ์ แพรซัน บริเวณโครงการตลาดนัด ซ.นำชัย พัทยากลาง จ.ชลบุรี ได้เปิดแถลงนโยบายในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา

โดย ทนายซาร่า สุภาภรณ์ แพรซัน ผู้สมัครประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา หมายเลข 3 ได้เปิดเผยว่า ตนเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง หลังจากที่ผ่านมาได้เสนอตัวเป็นจิตอาสาช่วยเหลือด้านกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วด้านการปฏิบัติ

สำหรับนโยบายร่วมแรงร่วมพลัง SOFT POWER ในการทำงานได้วางไว้ 6 ข้อหลัก ที่ผ่านการกลั่นกรองจนได้ฉันทามติจากพี่น้องทนายความตามหลักการของสภาทนายความ ประกอบด้วย

1.จัดให้มีสถานที่ทำการของสภาทนายความพัทยาเป็นของตนเอง
2.จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ทนายความพัทยา
3.ส่งเสริมอาชีพทนายความให้บริการลูกความในรูปแบบ LAW OFFICE
4.จัดให้มีสวัสดิการแก่ทนายความพัทยา
5.จัดให้มี LAWYER CO-WORKING DESK แก่ทนายความพัทยา
6.ชูชมรมทนายความพัทยาให้ทำกิจกรรมของทนายความเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ “เพื่อดำรงเกียรติและศักดิ์ศรีของพี่น้องทนายความ”

โดยทางทีมงานผู้สมัครประธานสภาทนายความ หมายเลข 3 จะได้นำนโบายของสภาทนายความใหญ่มาเป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สอดรับนโยบายของสภาใหญ่ให้ดีที่สุด เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของพี่น้องทนายความจังหวัดพัทยาทุกคน

นอกจากนี้ยังได้แนะนำคณะทำงาน มี ทนายสุพจน์ ทองระอา, ทนายสุทธิพจน์ วงศ์สรรพสาร, ทนายบุญมี เอกอุ่น, ทนายเดชา ศรีบุดดา, ทนายธนันชัย ประกอบกิจ และทนายกนกวรรณ นิตระ เพื่อแสดงความพร้อมในการเลือกตั้งประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 พ.ย.65 นี้ที่ศาลจังหวัดพัทยา