ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) รับเข็มและโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2565 ในฐานะอาสาสมัครดีเด่น ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ในโอกาสวันสังคมสังเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย