นครปฐม ศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐมนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการฯ
สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการบูรณาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในกระบวนการยุติธรรม ควบคู่กับการให้ความรู้และเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยภายในงานมีการอภิปรายในหัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการเสวนาหัวข้อ “การใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดองค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่น กำนันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับอำเภอ และสื่อมวลชนในจังหวัดนครปฐมถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านกฎหมายกับประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มุ่งเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรึความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนในทุกระดับ ทั่วภูมิประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม