ทบ.มุ่งสร้างเยาวชนสำนึกดี ภ จัดประกวดบทเพลง สร้างรักสามัคคี พร้อมนำทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์

   วันนี้ (๑๗ ส.ค.๖๕) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการมอบรางวัล “การประกวดขับร้องบทเพลงส่งเสริมความรักความสามัคคี”  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กองทัพบกจัดขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีงาม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่มีสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านสถาบันการศึกษา ๒๘๕ แห่งทั่วประเทศ จัดทําคลิปวิดีโอขับร้องเพลงเนื้อหาส่งเสริมความรักสามัคคีและเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ส่งเข้าประกวดในระดับกองทัพภาค ในห้วง ก.พ. -  มิ.ย. ๖๕ จากนั้นโรงเรียนที่ชนะในระดับกองทัพภาคจะร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศในระดับกองทัพบก โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีจากกรมดุริยางค์ทหารบก และการโหวตให้คะแนนเป็นเกณฑ์การตัดสิน ผลการประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ บทเพลง “สดุดีมหาราชา” จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.,  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ บทเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ จ.ลําปาง และ รางวัลรองชนะเลิศอันอับสอง จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่ บทเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” จากโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมจ. สกลนคร และ บทเพลง “สรรเสริญพระบารมี” จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในโอกาสนี้กองทัพบกได้เปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดขับร้องเพลงดังกล่าวด้วย โดยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เยี่ยมชมความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานใน กทม. อาทิ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(Museum Siam), ศูนย์การค้า ICONSIAM, การใช้บริการรถไฟฟ้า MRT พร้อมนำล่องเรือชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการจำลองประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสร้างความสามัคคีในสังคมโดยรวม