ส.สมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)
มอบโล่ “ฐานันดร ๔” วันนักข่าว65

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร 4” ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันนักข่าว 65
นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) กล่าวว่า สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ได้จัดงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” นักข่าว,สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ไม่ได้จัดงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสมาคมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร ๔”
สำหรับในปี 2565 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร4” , พลเอก พนา ถนอมสิงห์ ประธานร่วมมอบโล่ฯ และได้รับความเมตตาจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาอำนวยการ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพมหานคร
ฐานันดรที่ 4 (The Fourth Estate) คืออาชีพนักข่าวรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในช่องทางต่างๆ แต่ความหมายและคำจำกัดความของ ฐานันดรที่ 4 ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ ฐานันดรที่ 4 ยังต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารข้อเท็จจริงสู่สาธารณะและมีอิทธิพลทางอ้อมในการขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ซึ่งทุกปีทางสมาคมฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมของนักข่าวที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กับนักข่าวและสังคม
พิธีมอบโล่ “ฐานันดร4” นี้สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว,สื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม,องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สาขานักข่าวสื่อมวลชน/องค์กรสื่อมวลชน ดีเด่นแห่งปี 2. สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่นแห่งปี รวมทั้งหมด 90 รางวัล
ปีนี้ทางสมาคมฯได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ฯ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพัทธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดี ม.สยาม, ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บ.กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน), พ่อรอง เค้ามูลคดี ศิลปินนักแสดง, พี่ต้อมารุต สาโรวาท ผู้กำกับมือทอง ฯลฯ ซึ่งแต่ละท่านมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเป็นนักพัฒนาเข้าใจ เข้าถึงประชาชนและบุคคลร่วมงานในองค์กร ช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจในการทำงาน
ส่วนผู้สื่อข่าวดีเด่นปีนี้ได้แก่ คุณนฤพล อาจหาญ จากช่อง 8 , นฤชา กมุทโยธิน(อาร์ม) จากช่อง 3, ณัฐวุฒิ ปงลังกา จากช่องอัมรินทร์ทีวี และนันทิญา มัธยม จาก ข่าวผู้นำออนไลน์
องค์กรสื่อมวลชนดีเด่น ได้แก่ มูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน
พิธีกรและผู้ประกาศข่าวดีเด่นได้แก่ สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์(เพชรหอม) จากช่อง7HD, ธนภัทร ติรางกูล(ชิน) จากช่องWorkpoint, อรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง(อาร์ต) จากช่อง Top News, ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์(เกมส์) จากช่องTNN16, วัณพรรณ เพียงล้ำพงค์ – ณัฏฐ์ฑิฌากร กะลัมพระนันทน์ – ธรรมศักดิ์ ลมัยพันธ์ จากช่องสุวรรณภูมิ PSI218, ช่างภาพสื่อมวลชนดีเด่น ได้แก่ เดฟ โมนานิ ช่างภาพอิสระ, ผู้ผลิตรายการทีวีดีเด่น ได้แก่ สุรางรัตน์ รักษสุข จากททบ5, และสื่อมวลชนออนไลน์ฯลฯ ตลอดถึงจิตอาสา กู้ภัย บุคคลทำดีควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคม จึงสมควรได้รับรางวัลนี้

“การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯขอขอบคุณการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), องค์กรเอกชน และบริษัทห้างร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะทีมจิตอาสา เคเยาวราช ที่ส่งทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อในห้องประชุมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด19” นางลัลน์ลลิตฤดีกล่าว