พ.ต.อ. สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม, พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์ รักษาการแทนผู้กำกับสน.ชนะสงคราม และคณะกต.ตร.และที่ปรึกษาสน.ชนะสงคราม เป็นอย่างสูงที่มอบดอกไม้และให้พร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า (24 มิ.ย.) แก่ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-บก.สปพ.191-ประธานที่ปรึกษาสน.ชนะสงคราม โดยมี ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม, คณะกต.ตร.และที่ปรึกษาสน.ชนะสงคราม เช่น คุณสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ, คุณนิภา โสภาสัมฤทธิ อธิการบดีบัณฑิตพัฒน์ศิลป์, ดร.สุภาณี ธรรมาธิคม ผอ.ร.ร.สตรีวิทยา, ดร.ศรีสุภางค์ พงษ์ศิริ ผอ.ร.ร.วัดตรีทศเทพ, คุณอรศรี ผลถาวร ผู้ช่วยผอ.เขตพระนคร, คุณสัญชัย โลจนะรุ่งสิริ, คุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหม, คุณอโนชัย ชัยรัตน์, คุณประสิทธิ์ สิงห์ดำรง, คุณธนวินท์ ภิญโญโสภณ, คุณฐิติกร โชคะสุต, คุณธุราทร สวัสดิ์ธนะโรจน์, คุณประสิทธิ์ สิงห์ดำรง, คุณศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล, คุณปภพ อารยะศาสตร์ และคุณจีระชัย วชิรรัตนวงศ์ ร่วมยินดี ณ สำนักงานเขตพระนคร วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 65