“เรือนจำจังหวัดนนทบุรี จับมือ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ลงนาม MOU พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง”

วันนี้ (8 มิ.ย.65) เวลา 13.00 น. ณ อาคารพัฒนาพฤตินิสัย เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี และ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังระหว่าง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี กับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยมี นายสนธยา พูนขวัญ ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และ นางเสาวพา เวศกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมลงนามสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายอันเป็นเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในรูปแบบทวิภาคี ได้แก่ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เรือนจำ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี และ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังร่วมกัน ในการจัดการศึกษา อบรม พัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง รวมถึงการให้บริการด้านวิชาการ

นางสาวปรีย์ธิดา กล่าวต่อว่า ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าอันเกิดจากการขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย MOU ได้แก่ บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด ด้านการพัฒนาต่อยอดการฝึกทักษะกีฬามวยไทยให้กับผู้ต้องขังเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักมวยอาชีพ และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านกีฬามวย รวมถึงการจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ และส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างการยอมรับผู้ต้องขังกลับสู่สังคม บริษัท นิวเจนกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพการผลิตสบู่ โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ ด้านการฝึกทักษะและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการประกอบอาหารคาว – หวาน งานศิลปะ หัตถกรรม ศิลปะประดิษฐ์และวิชาชีพแขนงต่าง ๆ และ บริษัท นิวเจนกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมสาธิตการฝึกทักษะวิชาชีพ รวมถึงโชว์ผลงาน “ผลิตผลคนต้นแบบ: เรือนจำจังหวัดนนทบุรี” อีกด้วย

นางสาวปรีย์ธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษต่อไป