ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี

 วันนี้ (28 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมี พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และ นาวาเอก ณัฐวัชต์ วิชกูล ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ตลอดจนกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งให้โอวาทและขอบคุณกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและมีผลการปฏิบัติที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำ ชื่นชมกำลังพล และให้แนวทางการปฏิบัติงาน ความว่า
“ผมขอแสดงความชื่นชม ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ประจักษ์อย่างดียิ่ง ผมขอเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือทุกหน่วย ขอให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความตั้งใจมั่น รักในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ประพฤติตน สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำการอันใด ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ ตลอดเวลา ในการปฏิบัติงานของพวกท่านนั้น ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยอยู่เสมอ และขอเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและราชนาวีที่เรารัก ด้วยความจงรักภักดี ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น เพื่อให้ประเทศชาติและราชนาวีที่เรารัก มีความมั่นคงสืบไป”
ในเวลาต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปยัง สถานีเรือเขมราฐ เพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีภารกิจในการการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ
ต่อมาในช่วงบ่าย ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ ได้เดินทางไปยัง ศาลาประชาคมบ้านแก้งเกลี้ยง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่ง กองทัพเรือ ได้นำ รถวีลแชร์ มามอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ไร้โอกาส และถุงยังชีพจาก บริษัทห้างร้านผู้ให้การสนับสนุน มามอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงได้จัดกำลังพลที่มีความรู้ความชำนาญ ในการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์มาให้บริการประชาชนในกิจกรรม NAVY FIX STATION นอกจากนั้นยังได้มีการให้บริการบริการตัดผม และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการเปิดปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด โดยตั้งเป้าบรรเทาปัญหาลดผลกระทบต่อประชาชน สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดกำลังทางเรือออกลาดตระเวนตรวจการณ์ทางลำน้ำพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมและจัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธีในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับการจัดหน่วยประกอบด้วย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตจำนวน 4 เขต 14 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ นอกจากนั้นยังเป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผลการปฏิบัติที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบันสามารถจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังสามารถดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ศุลกากร รวมถึง ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้อย่างต่อเนื่อง

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ