วันพฤหัสบดี ที่ 7 เม.ย. 65(16.45 น.)
คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมด้วย
คุณอรัญญา ทรัพย์พ่วง
อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณอาภิพร ชูวงศ์
กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ
กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณนิภาพรรณ สุขวิมล
กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ
เลขานุการสมาคมแม่บ้านตำรวจ
คุณอังคณา ปรักกมะกุล
ผู้จัดการร้านค้าฯ
พล.ต.ท.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์
หัวหน้าสำนักงานฯ
ได้ประชุมร่วมกับ
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณเขมิกา ประสานสุข
รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
คุณจิดาภา ปุระธนานนท์
ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐม
คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์
ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสงคราม
คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย
ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี
คุณสุภาวดี วรรณภักดิ์
ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร
และแม่บ้าน ภ.7 ทั้งหมดที่มาร่วมงาน
เกี่ยวกับนโยบายสมาคมแม่บ้านตำรวจ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ โดยเฉพาะเรื่อง OPOP เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป
ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม