รมต. ชัยวุฒิ ผลักดันระบบ 5G ให้สอดคล้องกับระบบธุรกิจออนไลน์
รับเชิญบรรยาย ให้หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่1

 เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง " MEDIA PRIVACY AND SECURITY " ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ จัดโดย หลักสูตร The Media (New Normal) รุ่นที่ 1 
  โดย ดร.ธีรพล มั่นพิริยะกุล ,ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์,ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย ,ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ ทีมผู้บริหารหลักสูตรและผู้อบรมซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ

 ในโอกาสนี้ ท่านชัยวุฒิ ได้นำเสนอ ข้อได้เปรียบของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้าอันดับ 1 ในระดับ ASEAN เป็นประเทศแรกที่มีการจัดสรรคลื่นความถี่ 5G นำมาใช้ใน ระบบการศึกษา ระบบธุรกิจ การเกษตร อุสาหกรรม และ การขนส่ง ที่เป็นในรูปแบบระบบออนไลน์ สามารถนำมาใช้ต่อยอดเชื่อมโยงกับธุรกิจของผู้ที่ร่วมฟังเสวนา ให้เกิดความก้าวหน้าและทันต่อยุคสมัย 

 นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังมีศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ ผ่าน สายด่วน 1212 มีฝ่ายดูแลบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(สพธอ.) เข้ารับช่วยเหลือเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาซื้อขายออนไลน์ , website ผิดกฎหมาย , ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ กฎหมาย ICT เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ก่อนการอบรมมีการ ตรวจATK ตามมาตรการความปลอดภัยของสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อย