จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณประตูน้ำชลประทาน คลองเจดีย์บูชา ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า กำจัดผักตบชวา ขยะ วัชพืช ภายในคลองเจดีย์บูชา ให้มีความสะอาดสวยงาม อีกทั้งเติมจุลินทรีย์ และ EM Ball เพื่อปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพดี อีกด้วย


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว