พันตำรวจเอก.วิวัฒนชัย บุญญานุพงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม ประธานในการประชุมโครงการ”วัดบุปผาราม-วงเวียนใหญ่ smart safety zone 4.0 g เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการ สมาร์ตเซฟตี้โซน 4.0โดยในส่วนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้คัดเลือกให้สถานีตำรวจนครบาลบุปผารามเป็นสถานีตำรวจนำร่องในส่วนของนครบาล(กองบังคับการตำรวจนครบาล8)และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักงานเขต)และภาคประชาชน(ตัวแทนชุมชน)อีกทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจ(บริษัทห้างร้าน)และสื่อมวลชนโดยในส่วนของภาคประชาชนนั้นได้มีนายณรงค์ อรพินทร์ ประธาน กต.ตร.สน.บุปผารามและ นาย.โชคชัย เพชรรัตนาวิวัฒน์ กต.ตร.สน.บุปผาราม พร้อมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกิตติพัฒนดิลก สน.บุปผาราม(26พ.ย.2564)