สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เหล่ากาชาดนครปฐมมอบกำลังใจเพื่อการศึกษาเยาวชนไทย

    วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม นายคมสัน เจริญอาจ นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2565 

สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณจากกิจกรรมหารายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลในแต่ละปี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดได้ให้ความสำคัญแก่เด็กนักเรียนด้วยเล็งเห็นว่าเด็กคืออนาคตของชาติ เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสจากสังคมอันเท่าเทียมกัน ในการที่จะได้รับการศึกษาและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงจัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนฯ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 180 ทุน ดังนี้ อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 25 ทุน ,อำเภอกำแพงแสน จำนวน 25 ทุน ,อำเภอนครชัยศรี จำนวน 28 ทุน ,อำเภอดอนตูม จำนวน 25 ทุน , อำเภอบางเลน จำนวน 27 ทุน , อำเภอสามพราน จำนวน 30 ทุน , อำเภอพุทธมณฑล จำนวน 20 ทุน ทั้งนี้ แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 40 ทุน ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 140 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท