สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
วันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเบญจรัตน์ โรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม และพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 21 เครื่อง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและมีจำนวนไม่เพียงพอ อีกทั้งบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ป่วยอื่นๆ
นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โรงพยาบาลนครปฐม เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ได้รับพรมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้จะนำเครื่องผลิตออกซิเจนพระราชทาน ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประชาชนทุกคนพ้นจากวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 112 คน เป็นคนไทย 106 คน ต่างชาติ 6 คน มีผู้ป่วยสะสม 31,621 คน เป็นคนไทย 27,838 ต่างชาติ 3,783 คน กำลังรักษาอยู่ 2,461 คน รักษาหายแล้ว 28,644 คน และเสียชีวิตสะสม 516 คน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว/วงในสยามรายงาน