พ.ต.ท.ณัฐกร สุขวัฒนไพศาล สว.จร.สภ.ศรีราชา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายในการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ฏิบัติงานด้านจราจร โดยเฉพาะขั้นตอนการออกใบสั่งที่เจ้าพนักงานจราจรบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซึ่งหน้า ซึ่งปัจจุบันใช้ใบสั่งแบบเล่ม โดยเจ้าพนักงานจราจรต้องเขียนข้อความลงในใบสั่ง และยังต้องนำเข้าในคู่ฉบับของใบสังไปบันทึกลงในระบบ Police Ticket Management( จึงทำให้กระบวนการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน นอกจากนั้นใบสั่งที่เขียนข้อความด้วยลายมืออาจมีความไม่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการระบุในใบสั่ง อาจไม่ครบถ้วน จึงมีการพัฒนาระบบการออกใบสั่งให้กับผู้กระทำผิดซึ่งหน้ารูปแบบใหม่ โดยใช้ระบบโปรแกรมประมวลผลผ่านเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ควบคู่กับการออกใบสั่งแบบเดิม ซึ่งระบบนี้จะทำให้ข้อมูลในการออกใบสั่งครบถ้วนชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่ต้องปฏิบัติงานซ้ำซ้อน เกิดความสะดวกต่อประชาชน
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบถึงปากท้องของประชาชน ตำรวจจราจรก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หากพบความผิดเพียงเล็กน้อยก็จะว่ากล่าวตักเตือน โดยไม่ทำเปรียบเทียบปรับ ตามโครงการ “ครั้งนี้ไม่เป็นไร ครั้งต่อไป สวมหมวกฯ ด้วยนะครับ” เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ขับขี่เอง