คณะสงฆ์ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เพื่อให้พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบแนวนโยบายในการบริหารการปกครอง การพัฒนาวัด
วันนี้ (10 ก.ค.63) ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระธรรมโพธิมงคล รักษาการเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ถวายสักการะ พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จำนวน 400 รูป พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด ถวายการต้อนรับ


โอกาสนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวปฏิสันถารพระสังฆาธิการ โดยขอบคุณคณะสงฆ์ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทาน พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ถึงแม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะคลี่คลายลง แต่ในต่างประเทศยังมีการระบาดซ้ำสอง ทำให้ต้องมีความระมัดระวังเสมอ โดยปฏิบัติตามมาตรการ 6 ด้านของจังหวัดนครปฐม คือ เว้นระยะห่าง ใส่แมสก์ หมั่นล้างมือ ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยก่อนและหลังทำกิจกรรม ไม่อยู่ในที่แออัด และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ในการช่วยติดตามแหล่งที่มาของโรค เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ได้มีมติในการจัดทำแนวทางการปฏิรูป ให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสังฆาธิการ ในการบริหารการปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา เพื่อให้พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบแนวนโยบายในการบริหารการปกครอง การพัฒนาวัด และงานด้านอื่นๆ อันจะเป็นผลดีต่อกิจการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนา
CR.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว..วงในสยามร่วมPR.