เมื่อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2562(04.00น.)คุณ.กานดา ชั่งจันทร์(พี่ติ๋ว)พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาได้ออกเดินทางจากกรุงเทพ(ถนน.ตากสิน5)มุ่งหน้าสู่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไปยังวัดนพเก้าทายิการามเพื่อนำองค์กฐินไปทอดถวายยังวัดดังกล่าวเพื่ออนุโมทนาบุญในการก่อสร้างพระอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งในปีนี้รวมยอดเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญรวมทั้งสิ้น 101,555 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาท)และจะดำเนินบุญต่อไปอีกในภายภาคหน้า..อนุโมทนาบุญแด่ทุกท่าน..สาธุ

https://youtu.be/4A-7e6uCd7k